ПРАВИЛНИК О РАДУ

Индекс чланка
ПРАВИЛНИК О РАДУ
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

На основу овлашћења УО ЈП ’’ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ’’ и Закона о раду, Директор ЈП ’’ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ’’, дана 28.09.2010. године доноси и прописује:


ПРАВИЛНИК О РАДУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.
Овим Правилником о раду (у даљем тексту: Правилник) у складу са Законом о раду (у даљем тексту: Закон), уз уважавање специфичности услова и организације рада и интереса запослених у Јавном предузећу за управљање емисионом инфраструктуром ’’ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ’’, Београд, (у даљем тексту: Послодавац) уређују се права, обавезе и одговорности запослених и послодавца из области рада и радних односа, као и међусобни односи учесника овог Правилника.Члан2.
Одредбе овог Правилника примењују се на све запослене код послодавца.
Изузетно код става 1. овог члана одредбе овог Правилника којима се уређују цена рада и елементи за утврђивање цене рада се не примењују на директора.
Права и обавезе директора уређују се посебним уговором који закључују директор и Управни одбор послодавца.

Члан 3.
Овај Правилник, Уговор о раду и друга општа акта послодавца из области рада и радних односа не могу да садрже одредбе којима се запосленима дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени Законом и осталим прописима.
На права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада која нису урађена овим Правилником, директно се примењују одговарајуће одредбе Закона.

 Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs